Viktiga biotoper i Allgunnens strandzoner undersökta

Viktiga biotoper i Allgunnens strandzoner undersökta

I mitten av juni genomfördes en strandzonsinventering i Allgunnen. Styrelsen medverkade och C-J Natur utförde. Musslor, fisk och växter inventerades på några platser liksom prover av vattenkemi och sjöns fysikaliska egenskaper. Det blev flera intressanta upptäckter. I...
Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Uppdatering av fiskevårdsplanen pågår

Fiskevårdsplanen uppdateras årligen så den hålls aktuell och levande. Justeringar och påbyggnad av nytt framkommit material görs. I den uppdaterade versionen kommer ni få läsa om miljögifter, uttag av fisk 2023, kräftresultat och mycket annat.  Vare sig du är...
Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Under sommaren har jag utfört en mängd undersökningar i Alsteråns vattensystem. Fiskbestånd undersöks med olika provfisken och det är tydligt att fisken har gått tillbaka något i åarna, troligen har de låga flödena haft betydelse. I en mindre sjö i Badebodaån hade...
Så underhålls Allgunnens risvasar

Så underhålls Allgunnens risvasar

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur. I sjön Allgunnen finns totalt tolv risvasar och dessa underhålls och restaureras med jämna mellanrum. Nu senast var det fem av risvasarna som restaurerades och här är...

Här är kräftfiskekalendern 2023

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern:   PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...
Senaste nytt om fiskevårdsplanen

Senaste nytt om fiskevårdsplanen

– Snart är den nya uppdaterade fiskevårdsplanen klar, berättar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent på C-J Natur, som håller på att ta nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. Arbetet har pågått kontinuerligt under...
Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

Uppdatering av fiskevårdsplan pågår!

C-J Natur tar nu fram en ny fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF som ska sträcka sig mellan åren 2023-2030. I arbetet ingår fiskbestånd, vattenkvalitet, musslor, förvaltning, fiskevård och mycket mer. Planen kommer ge förslag hur Allgunnens FVOF kan bibehålla sjöns goda...
Stort provfiske genomfört i Allgunnen!

Stort provfiske genomfört i Allgunnen!

Under en veckas tid har C-J Natur på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar genomfört ett stort provfiske i Allgunnen, inom länets miljöövervakning. Allgunnens FVOF har varit med och hjälpt till på bästa sätt. I fångsten ingick bland annat gös i olika storlekar, abborre,...

Här är kräftfiske-kalendern 2022

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern: PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...