Under sommaren har jag utfört en mängd undersökningar i Alsteråns vattensystem. Fiskbestånd undersöks med olika provfisken och det är tydligt att fisken har gått tillbaka något i åarna, troligen har de låga flödena haft betydelse.

I en mindre sjö i Badebodaån hade mörtbeståndet ökat vilket är positivt, mörten är en våra känsligaste fiskarter för surt vatten. Kräftorna går alltjämt bra och finns i stora bestånd. En sak som kan hända är att de numera är så stora bestånd så att de äter upp all vegetation. I Uvasjön håller jag på och inventerar växter för att kunna bedöma mer kring detta.

Även i Allgunnen har växtligheten försvunnit. Ett hårt fiske är att rekommendera. Fisket har under året gått bra i flertalet sjöar, ganska mycket gös fångas. Gösen är populär och det är viktigt att inom ett FVO ha en bra förvaltning av denna fisk. Provfisken och uppföljning av fiskerapporter är viktigt. Regler är helt nödvändigt för att beståndet ska byggas upp på ett bra sätt. Musslor undersöks på en mängd platser, flera intressanta iakttagelser är gjorda. Mycket tal om dammarna på olika sätt, vi får se hur detta arbete faller ut kommande år.

Ja, lite i min omvärld (vattenvärld) just nu i Alsteråsystemet!
Bilden har jag tagit vid Uvasjön.

MVH Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent
C-J Natur