Viktiga biotoper i Allgunnens strandzoner undersökta

Viktiga biotoper i Allgunnens strandzoner undersökta

I mitten av juni genomfördes en strandzonsinventering i Allgunnen. Styrelsen medverkade och C-J Natur utförde. Musslor, fisk och växter inventerades på några platser liksom prover av vattenkemi och sjöns fysikaliska egenskaper. Det blev flera intressanta upptäckter. I...
Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Lägesrapport från C-J Natur – september 2023

Under sommaren har jag utfört en mängd undersökningar i Alsteråns vattensystem. Fiskbestånd undersöks med olika provfisken och det är tydligt att fisken har gått tillbaka något i åarna, troligen har de låga flödena haft betydelse. I en mindre sjö i Badebodaån hade...
Så underhålls Allgunnens risvasar

Så underhålls Allgunnens risvasar

Risvasar är en gammal beprövad fiskevårdsåtgärd som kan gynna både fisk och vattenlevande smådjur. I sjön Allgunnen finns totalt tolv risvasar och dessa underhålls och restaureras med jämna mellanrum. Nu senast var det fem av risvasarna som restaurerades och här är...

Här är kräftfiskekalendern 2023

Det finns restriktioner för när kräftfiske får ske. När, var och hur hittar du i kräftfiskekalendern nedan. Klicka på bilden för att öppna/hämta en utskrivbar PDF-version av kalendern:   PS, Kom ihåg att rapportera in din kräftfångst efter fisket. Mer om...