Fiskarter i sjön

Sjön Allgunnen har god vattenkvalitet och en rik fiskfauna med god tillgång på fiskarter som abborre, björkna, braxen, benlöja, gärs, gädda, gös, mört, lake, ruda, sarv, sutare, siklöja och signalkräfta. För att underlätta för turister finns tio markerade vasar på sjökortet som underhålls kontinuerligt.

Abborre – Perca fluviatilis – är en livfull och effektiv rovfisk som tar byten i alla storlekar.

Gös – Sander lucioperca – trivs bäst i lite större och grumliga sjöar och brackvattensskärgårdar, samt i svagt strömmande vattendrag.

Mört – Rutilus rutilus – är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än ca 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm.

Ruda – Carassius carassius – trivs både i rinnande som stillastående vatten, sötvatten och bräckt.

Sarv – Scardinius erythrophthalmus – liknar mörten men har korallröda fenor, ofta mässingsgul kroppsfärg.

Gärs – Gymnocephalus cernuus – är en fisk i ordningen abborrartade fiskar som lever i sött och bräckt vatten. 

Löja/Benlöja – Alburnus alburnus – används mest som betesfisk men är också en viktig föda för våra predatorer.

Gädda – Esox Lucius – är en utpräglad rovfisk, och dess enda naturliga fiende är oftast andra större gäddor.

Signalkräfta – Pacifastacus leniusculus – bär på kräftpesten som är dödlig för flodkräftan, vilket på många platser utrotat denna.

Braxen – Abramis brama – är som ung silvergrå och mycket lik den närbesläktade björknan. Äldre individer kan få en lätt bronston.

Lake – Lota lota – är en torskfisk som lever i sötvatten och bräckt saltvatten, ofta nära botten i djupa vatten.

Sutare – Tinca tinca – lever mestadels i näringsrika vatten, sött och bräckt. Man finner den oftast i sjöar men den kan även leva i lugnt rinnande vatten.

Siklöja – Coregonus albula – är en fisk i familjen laxfiskar som förekommer i norra Europa och fiskas bland annat för sin rom – löjrom.

Björkna – Abramis bjoerkna – är väldigt lik braxen, den blir dock inte lika stora och har större ögon.